Please select a page template in page properties.

Vaša pitanja. Naši odgovori.

Često postavljana pitanja za naše proizvode, servis i finansiranje.

"Odgovarajuće grejanje" - šta to danas znači?

Kod odgovarajućeg grejanja, potrebno je obratiti pažnju na četiri tačke:

  1. Izbor odgovarajuće moderne i efikasne tehnike je važno, kako troškovi grejanja ne bi pojeli kućni budžet.
  2. Kućni generatori toplote treba da što je manje moguće doprinose zagrevanju globalne klime.
  3. Pri modernizaciji ili novogradnji važno je osigurati pouzdan kvalitet kako bi se zagarantovalo održivo funkcionisanje sistema grejanja.
  4. Sistem grejanja mora biti tačno prilagođen ličnom životnom okruženju – izbor proizvoda i različite mogućnosti kombinovanja omogućavaju brojna pojedinačna rešenja.

Saveti pouzdanog stručnjaka u kombinaciji sa pravim proizvodima su osnova za mogućnost pravilnog grejanja.

Dobar sistem grejanja treba da radi ekonomično. Da li postoje velike razlike između nekad i sada?

I te kako! Kada je u pitanju ušteda energije, sa jedne strane se radi o smanjenju troškova korišćenjem što manje energije, a sa druge strane se štite ograničeni prirodni resursi..

Bez obzira koji se izvor energije koristi (sunce, toplotna energija iz zemlje, vode i vazduha ili gasa, ulja i struje) – ključni pojam je „Povećanje efikasnosti“.

Često se velike količine neiskorišćene energije primenom zastarele tehnologije jednostavno proteraju kroz dimnjak. Moderni sistemi grejanja poput kondenzacione tehnologije za ulje ili gas, ili toplotne pumpe, mogu enormno redukovatipotrošnju energije. Manje energije znači i manje emisija.

Weishaupt kondenzacioni kotao sa stepenom efikasnosti od 110 %. Kako to funkcioniše?

Sistem grejanja kondenzacionom tehnologijom, zahvaljujući posebnoj konstrukciji izmenjivača toplote, u stanju je da izdvoji ne samo toplotu sagorevanja već i toplotu isparavanja iz dimnih gasova i da je prenese na sistem grejanja. Dimni gasovi se kondenzuju u izmenjivaču toplote i prenose nastalu toplotu u sistem grejanja. Kao rezultat, izračunata efikasnost premašuje teorijsku granicu od 100 %.

Da li ima smisla zameniti konvencionalni sistem za grejanje na lož-ulje kondenzacionim sistemom na lož-ulje, u okviru modernizacije sistema grejanja?

Da, to ima savršenog smisla. Objašnjenje: u prošlosti su kotlovi stalno radili na visokim temperaturama od 70°C, na primer. Sobna temperatura se kontrolisala pomoću regulacionih ili termostatskih ventila. Budući da su kotlovi radili tokom cele godine, kako bi pored potrebe za grejanjem, u letnjim mesecima pokrili i potrebu za toplom vodom, gubitci energije su bili vrlo visoki. Zamena zastarelih kotlova se isplati bez obzira da li je u međuvremenu na kući naknadno postvljena toplotna izolacija. Realizovani primeri pokazuju da su zamenom tehnologije grejanja i upravljanja moguće uštede do 30% u poređenju sa zastarelim kotlovima.

Da li postoje programi subvencionisanja solarne toplotne energije?

Promocija solarne toplotne energije je raznolika. Termalni solarni kolektorski sistemi se finansiraju u mnogim državama. Na primer, u Nemačkoj, putem programa podsticaja tržišta Saveznog zavoda za ekonomiju i kontrolu izvoza (BAfA). Za više informacija pogledajte https://www.bafa.de.

Solarni termalni sistem može se finansirati kreditom KfV po niskom kamatom u programu 167 "Energetski efikasna obnova - dopunski zajam". Za pretvaranje sistema grejanja u obnovljivu energiju postoji do 50.000 evra po stambenoj jedinici. program se takođe može kombinovati sa finansiranjem BAfA. Treba napomenuti, međutim, da se takođe mora podneti zahtev za finansiranje KfV-a pre instaliranja solarnog sistema. Više informacija na https://www.kfw.de.

Kako se Weishaupt solarni sistem najbolje koristi?

Postoje dva različit načina korišćenja Weishaupt solarnih sistema.

  1. Za podršku pripreme sanitarne tople vode: Za dobar solarni prinos optimalna je orjentacija površine kolektora prema jugu sa nagibom od 45°. Ovi zahtevi se mogu ispunuti samo u retkim slučajevima. Odstupanja se nadoknađuju povećanjem površine kolektora.
  2. Za podršku grejanju: Za solarni sistem sa dodatnom podrškom za grejanje. veličina kolektorskog polja i akumulacioni rezervoar moraju se posebno planirati. Potreba za toplotom je veća, pa su i kolektorsko polje i akumulacioni rezervoar dimenzionisani veći. To rezultira solarnim pokrivanjem za grejanje i toplu vodu do 30%, što znači da se i troškovi mogu smanjiti do 30%.
Kako funkcioniše toplotna pumpa?

Toplotna pumpa je sistem grejanja koji crpi energiju iz okoline. Zemlja, vazduh ili podzemna voda mogu se koristiti kao izvor energije. Hladni krug u toplotnoj pumpi podiže energiju okoline na viši temperaturni nivo, koji je pogodan za grejanje zgrade. U idealnom slučaju, toplotna pumpa izvlači do 75% toplote iz okoline za grejanje zgrade. Preostalih 25% dolazi iz električne energije koja je potrebna toplotnoj pumpi za komprimovanje rashladnog sredstva.

Šta znači COP?

Kada se u slučaju toplotnih pumpi pominje Cop (Coefficient Of Performance), podrazumeva se takozvani koeficijent efikasnosti, koji ukazuje na efikasnost toplotne pumpe u standardizovanim uslovima. Međutim, ni na koji način se ne može izjednačiti sa JAZ, godišnjim faktorom efikasnosti, koji se odnosi na efikasnost celokupnog sistema u pojedinačnoj zgradi. Da bi se koeficijent efikasnosti, i time toplotne pumpe učinili uporedivim, osnovni zahtevi moraju biti identični, tj. standardna merenja i uslovi merenja moraju biti isti. COP vazdušne toplotne pumpe izmeren sa A2/W35 (temperatura spoljnog vazduha od 2° C i temperatura grejne vode na 35 °C) je niža nego sa A7/W35. Poređenje ne bi bilo moguće.

Kada je vreme za modernizaciju mog sistema grejanja i da li postoji zakonska obaveza za modernizaciju?

Uredba o uštedi energije (EnEV) predviđa da se Kotao za grejanje  - sa izuzetkom niskotemperaturnih i kondenzacionih kotlova - mora generalno zameniti najkasnije nakon 30 godina rada. To znači da sistemi grejanja instalirani pre 1989. treba da dospevaju ove godine i to obuhvata (procenjuje se) više od milion starih sistema za grejanje na naftu i gas širom Nemačke. Izuzetak su stanari stambenih zgrada, ukoliko od februara 2002. godine žive u stambenoj zgradi sa manje od tri stana.

Koje grejanje je za mene pravo?

Odluka za pravo grejanje nije tako laka. Ne radi se samo o individualnim potrebama ili ličnim preferencijama, kao što je odluka između fosilnih Goriva  i obnovljivih izvora energije. Umesto toga, sistem mora odgovarati uslovima kuće i njenim zahtevima za grejanje. Pored toga, sistem grejanja treba da bude ekonomičan i adekvatno dimenzionisan. Montažer sistema grejanja će vam pomoći u ovim temama.

Da li postoje finansijske subvencije za ugradnju mog novog sistema grejanja?

Korak po korak, zakonodavac je stvorio preduslove za dalje unapređenje energetske efikasnosti i održivosti u nemačkim domaćinstvima. U prvom planu su Uredba o uštedi energije (EnEV), nacionalni Zakon o grejanju iz obnovljivih izvora energije (EEWärmeG), posebni državni propisi poput Zakona grejanju iz obnovljivih izvora energije (EEWärmeG), u Baden-Vurtenbergu, izmenjen 2015.godine, i poboljšani program finansiranja širom Nemačke sa državnim grantovima za izvođače rekonstrukcije ili instaliranja novog sistema.

Ovi propisi promovišu prelazak na tehnologiju grejanja orjentisanu ka budućnosti. Vaš dobavljač grejanja je pravi kontakt za savršen način planiranja vaše rekonstrukcije sistema grejanja. Sa svojim znanjem, praktičnim pomagalima za planiranje i prilagođenim rešenjima, on će vam pomoći da ispunite sve zakonske zahteve i optimalno iskoristite mogućnost finansiranja. Dopusitite nam da vas posavetujemo.

Koliko često sistem grejanja mora da se servisira?

Prema uredbi o uštedi energije (EnEV) redovna i pravilna inspekcija, provera rada i održavanje sistema grejanja jedna je od dužnosti svakog korisnika. Međutim, proveru rada, inspekciju i održavanje ne može izvršiti sam korisnik, već to spada u ugovornu obavezu stručnog servisa. Ovo može biti i predmet ugovora o održavanju. To obično uključuje godišnju proveru sistema grejanja, uključujući sve neophodne mere kao što su čišćenje ili popravke.

Koji programi subvencionisanja postoje za sisteme grejanja u novim zgradama?

Korak po korak, zakonodavac je stvorio preduslove za dalje unapređenje energetske efikasnosti i održivosti u nemačkim domaćinstvima. U prvom planu su Uredba o uštedi energije (EnEV), nacionalni Zakon o toploti iz obnovljivih izvora energije (EEWärmeG), posebni državni propisi poput Zakona o obnovljivoj toploti (EWarmeG) u Baden-Vurtembergu, koji je izmenjen 2015. godine, i poboljšani program finansiranja širom Njemačke, sa državnim grantovima za montažere na rekonstrukciji i ugradnji novog sistema grejanja.

Ovi propisi promovišu prelazak na tehnologiju grejanja orijentisanu ka budućnosti. Vaš dobavljač grejanja je pravi kontakt za savršen plan za vašu obnovu grejanja. Sa svojim znanjem, praktičnim pomagalima za planiranje i prilagođenim rešenjima, on će vam pomoći da ispunite sve zakonske zahteve i optimalno iskoristite postojeće mogućnosti finansiranja. Dopustite da vas posavetujemo.

Da li se finansiraju i opšte usluge konsaltinga i planiranja?

Ne, opšte usluge konsaltinga i planiranja se ne finansiraju.

Da li postoji neko državno finansiranje za prelazak na alternativne izvore energije, poput solarnih sistema ili toplotnih pumpi?

Da, trenutno postoji više subvencija za grejanje iz obnovljivih izvora energije nego ikada ranije. Kao deo svog Programa podsticaja tržišta (MAP) za upotrebu obnovljivih izvora energije i Programa podsticanja energetske efikasnosti (APEE), nemačka savezna vlada je usvojila nove smernice za finansiranje. Svi koji se spremaju da zamene ili ugrade novi sistem grejanja imaće koristi od ovoga. Dodatne informacije i uzorke proračuna možete pronaći na https://www.weishaupt.de/service/foerdermoeglichkeiten.

Up